ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 654 654 1,866 1,866 2,520 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 374 374 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 264 264 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 264 264 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 202 202 629 629 831 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 102 102 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 60 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 314 314 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 79 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 144 144 347 347 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 144 144 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 347 347 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 252 252 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 68 68 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 252 252 252
รวมทั้งหมด 654 654 1,866 1,866 2,520 2,520