ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 53 53 122 148 270 122 201 323
บริหารธุรกิจ 53 53 122 117 239 122 170 292
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20
บธ.บ.การจัดการ 45 45 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 72 72 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 121 121 121 121
ศิลปศาสตร์ 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 53 53 122 148 270 122 201 323