ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 64 64 238 238 302 302
วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 79 79 143 143
ปวส.ช่างยนต์ 64 64 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 79 79 79 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 83 83 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 83 83 83 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 64 64 238 238 302 302