ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 280 3,475 3,475 37 37 3,792 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 690 690 12 12 755 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 146 146 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 416 416 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 1,267 1,267 25 25 1,419 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 68 68 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 365 365 365 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 493 493 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 138 138 138 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 25 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 606 606 606 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 151 151 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 331 331 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 912 912 1,012 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 287 287 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 497 497 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 128 128 128 128
รวมทั้งหมด 280 280 3,475 3,475 37 37 3,792 3,792