ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,262 318 1,580 10 10 1,262 328 1,590
การออกแบบ 488 488 10 10 488 10 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 187 187 187 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 133 133 133 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 168 168 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 10 10 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 248 248 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 170 170 170 170
ทล.บ.เซรามิก 78 78 78 78
ศิลปกรรม 318 318 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 318 318 318 318
สถาปัตยกรรม 526 526 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 193 193 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 327 327 327 327
รวมทั้งหมด 1,262 318 1,580 10 10 1,262 328 1,590