ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 117 2 813 815 2 930 932
บริหารธุรกิจ 117 117 2 399 401 2 516 518
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 269 269 269 269
บธ.บ.การจัดการ 94 94 94 94
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บัญชี 327 327 327 327
บช.บ.การบัญชี 327 327 327 327
ศิลปศาสตร์ 87 87 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 117 117 2 813 815 2 930 932