ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 65 65 204 204 269 269
วิศวกรรมเครื่องกล 22 22 28 28 50 50
ปวส.ช่างยนต์ 22 22 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 127 127 151 151
ปวส.ไฟฟ้า 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 19 49 49 68 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 46 46 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 65 65 204 204 269 269