ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 43 456 499 43 456 499
บริหารธุรกิจ 43 241 284 43 241 284
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 43 43 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 125 125 125 125
บธ.บ.การจัดการ 49 49 49 49
บธ.บ.การตลาด 67 67 67 67
บัญชี 215 215 215 215
บช.บ.การบัญชี 215 215 215 215
รวมทั้งหมด 43 456 499 43 456 499