ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,012 1,012 1,012 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 35 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 484 484 484 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 299 299 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 272 272 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 272 272 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 221 221 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 179 179 179
รวมทั้งหมด 1,012 1,012 1,012 1,012