ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,012 1,012 1,012 1,012
วิศวกรรมไฟฟ้า 519 519 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 299 299 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 272 272 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 272 272 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 221 221 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 179 179 179
รวมทั้งหมด 1,012 1,012 1,012 1,012