ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 78 892 970 78 893 971
บริหารธุรกิจ 1 1 78 313 391 78 314 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 56 56 56 56
บธ.บ.การตลาด 59 59 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 198 198 198 198
บัญชี 396 396 396 396
บช.บ.การบัญชี 396 396 396 396
ศิลปศาสตร์ 183 183 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 46 46 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 117 117 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 20 20 20 20
รวมทั้งหมด 1 1 78 892 970 78 893 971