ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 606 606 1,824 1,824 2,430 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 159 159 395 395 554 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 261 261 261 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 134 134 134 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 195 767 767 962 962
ปวส.ไฟฟ้า 100 100 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 36 36 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 201 201 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 306 306 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 76 76 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 155 155 155 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 122 327 327 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 327 327 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 130 130 335 335 465 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 66 66 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 64 64 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 259 259 259 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 606 606 1,824 1,824 2,430 2,430