ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 5 309 309 2 2 316 316
พืชศาสตร์ 92 92 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 92 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 72 72 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 72 72 72 72
วิทยาศาสตร์ 75 75 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 38 38 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 32 32 2 2 36 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32 32 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 5 309 309 2 2 316 316