ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 44 44 99 99 143 143
วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 54 54 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 47 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 45 45 58 58
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 44 44
รวมทั้งหมด 44 44 99 99 143 143