ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 45 117 133 250 117 178 295
บริหารธุรกิจ 45 45 117 107 224 117 152 269
ปวส.การจัดการ 30 30 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 15 15
บธ.บ.การจัดการ 40 40 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 26 26 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 26 26
รวมทั้งหมด 45 45 117 133 250 117 178 295