ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 691 3,377 4,068 31 31 691 3,408 4,099
บริหารธุรกิจ 691 2,032 2,723 31 31 691 2,063 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 192 192 192 192
บธ.บ.การจัดการ 262 262 262 262
บธ.บ.การตลาด 365 365 365 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 204 204 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 356 356 356 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,009 1,009 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 335 335 335 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 31 31 31 31
บัญชี 807 807 807 807
บช.บ.การบัญชี 807 807 807 807
ศิลปศาสตร์ 538 538 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 178 178 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 206 206 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 154 154 154 154
รวมทั้งหมด 691 3,377 4,068 31 31 691 3,408 4,099