ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 3,305 3,305 33 33 3,596 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 480 480 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 130 130 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126 126 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 49 49 660 660 11 11 720 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 402 402 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 139 139 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 981 981 22 22 1,122 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 468 468 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 341 341 341 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 80 80 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 82 82 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 440 440 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 326 326 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 90 90 744 744 834 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 472 472 472 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 272 272 272 272
รวมทั้งหมด 258 258 3,305 3,305 33 33 3,596 3,596