ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 109 2 793 795 2 902 904
บริหารธุรกิจ 109 109 2 389 391 2 498 500
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 37 37 37
ปวส.การตลาด 39 39 39 39
บธ.บ.การจัดการ 92 92 92 92
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 261 261 261 261
บัญชี 320 320 320 320
บช.บ.การบัญชี 320 320 320 320
ศิลปศาสตร์ 84 84 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 55 55 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 29 29 29
รวมทั้งหมด 109 109 2 793 795 2 902 904