ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 59 59 196 196 255 255
วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 27 27 45 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 125 125 148 148
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 125 125 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 44 44 62 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 59 59 196 196 255 255