ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 288 288 313 313
พืชศาสตร์ 1 1 40 40 41 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 40 40 40 40
เรียนรวม 98 98 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 98 98 98 98
วิทยาศาสตร์ 89 89 89 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 89 89 89 89
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 26 26 27 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 23 23 35 35 58 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 35 35 35 35
รวมทั้งหมด 25 25 288 288 313 313