ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 136 136 430 430 1 1 567 567
พืชศาสตร์ 32 32 24 24 56 56
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม 216 216 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 216 216 216 216
วิทยาศาสตร์ 46 46 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 46 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 68 68 42 42 110 110
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 45 45 45 45
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
อุตสาหกรรมเกษตร 36 36 102 102 1 1 139 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 45 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 57 57 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 136 136 430 430 1 1 567 567