ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 221 221 3,537 3,537 35 35 3,793 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 707 707 12 12 786 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 368 368 368 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 121 1,283 1,283 23 23 1,427 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 335 335 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 559 559 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 587 587 587 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 340 340 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 960 960 993 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 282 282 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 540 540 540 540
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
รวมทั้งหมด 221 221 3,537 3,537 35 35 3,793 3,793