ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37 37 350 350 26 26 413 413
พืชศาสตร์ 11 11 21 21 13 13 45 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 19 19 179 179 198 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 19 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 179 179 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 28 28 35 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.ประมง 19 19 19 19
อุตสาหกรรมเกษตร 122 122 13 13 135 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 119 119 119 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 37 37 350 350 26 26 413 413