ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 464 475 11 464 475
บริหารธุรกิจ 11 222 233 11 222 233
บธ.บ.การตลาด 12 12 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 178 178 178 178
บธ.บ.การจัดการ 32 32 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บัญชี 189 189 189 189
บช.บ.การบัญชี 189 189 189 189
ศิลปศาสตร์ 53 53 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 11 464 475 11 464 475