ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 221 221 3,364 3,364 35 35 3,620 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 666 666 12 12 745 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 115 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 210 210 210 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 341 341 341 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 121 1,227 1,227 23 23 1,371 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 308 308 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 541 541 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 89 89 89 89
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 565 565 565 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 322 322 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 906 906 939 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 251 251 251 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 519 519 519 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 136 136
รวมทั้งหมด 221 221 3,364 3,364 35 35 3,620 3,620