ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 38 47 651 651 9 689 698
บริหารธุรกิจ 9 38 47 306 306 9 344 353
ปวส.การจัดการ 9 15 24 9 15 24
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 234 234 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 25 25 25 25
บธ.บ.การตลาด 13 13 13 13
บัญชี 284 284 284 284
บช.บ.การบัญชี 284 284 284 284
ศิลปศาสตร์ 61 61 61 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 9 38 47 651 651 9 689 698