ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 301 301 26 26 360 360
พืชศาสตร์ 11 11 15 15 13 13 39 39
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 6 6
วท.ม.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
เรียนรวม 15 15 161 161 176 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 15 15 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 161 161 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 17 17 24 24
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 108 108 13 13 121 121
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 107 107 107 107
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 33 33 301 301 26 26 360 360