ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 301 301 26 26 360 360
พืชศาสตร์ 11 11 15 15 13 13 39 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 6 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 15 15 161 161 176 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 15 15 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 161 161 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 17 17 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 108 108 13 13 121 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 107 107 107 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 33 33 301 301 26 26 360 360