จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563