จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2564