ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 952 952 7 7 959 959
พืชศาสตร์ 235 235 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 203 203 203 203
วิทยาศาสตร์ 85 85 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 85 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 370 370 370 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
ปวส.ประมง 23 23 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 227 227 227 227
วท.บ.ประมง 87 87 87 87
อุตสาหกรรมเกษตร 262 262 7 7 269 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 77 77 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 8 8 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 84 84 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 8 8 7 7 15 15
รวมทั้งหมด 952 952 7 7 959 959