ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,129 3,129 1,539 1,539 4,668 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 716 716 325 325 1,041 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 142 142 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 95 95 95 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 295 295 238 238 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 80 80 76 76 156 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 11 11 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,153 1,153 726 726 1,879 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 38 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 118 118 41 41 159 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 225 225 215 215 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 241 265 265 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 221 221 90 90 311 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 226 226 2 2 228 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 563 563 145 145 708 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 162 162 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 275 145 145 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 697 697 343 343 1,040 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 166 166 84 84 250 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 290 290 60 60 350 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 113 113 2 2 115 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 124 124 124 124
รวมทั้งหมด 3,129 3,129 1,539 1,539 4,668 4,668