ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 399 85 484 399 85 484
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 310 85 395 310 85 395
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 85 85 85 85
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 225 225 225 225
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 85 85 85
สหวิทยาการ 89 89 89 89
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 399 85 484 399 85 484