ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 633 633 1 1 634 634
พืชศาสตร์ 208 208 208 208
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 120 120 120 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 71 71 71 71
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 151 151 151 151
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 27 27 27 27
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 194 194 194 194
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.ประมง 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 43 43 43 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 136 136 136 136
อุตสาหกรรมเกษตร 80 80 1 1 81 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 65 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 12 12 12 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 633 633 1 1 634 634