ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,882 2,882 1,313 1,313 4,195 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 473 473 2 2 475 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 107 2 2 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 644 644 276 276 920 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 271 271 197 197 468 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 69 69 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 870 870 617 617 1,487 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 105 105 40 40 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 227 227 215 215 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 211 211 191 191 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 72 72 286 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 372 372 129 129 501 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 248 248 129 129 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 523 523 289 289 812 812
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 252 54 54 306 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 153 153 81 81 234 234
รวมทั้งหมด 2,882 2,882 1,313 1,313 4,195 4,195