ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 629 629 1 1 630 630
พืชศาสตร์ 207 207 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 120 120 120 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 70 70 70 70
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 149 149 149 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 193 193 193 193
ปวส.ประมง 5 5 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.ประมง 43 43 43 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 136 136 136 136
อุตสาหกรรมเกษตร 80 80 1 1 81 81
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 65 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 629 629 1 1 630 630