ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 207 1,031 1,238 12 26 38 10 7 17 229 1,064 1,293
บริหารธุรกิจ 207 401 608 12 26 38 10 7 17 229 434 663
ปวส.การจัดการ 32 32 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 189 189 26 26 7 7 222 222
บธ.บ.การตลาด 129 129 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 207 207 12 12 10 10 229 229
บัญชี 407 407 407 407
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 372 372 372 372
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 207 1,031 1,238 12 26 38 10 7 17 229 1,064 1,293