ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,184 2,184 38 38 2,222 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 282 282 10 10 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 10 10 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 394 394 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 222 222 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 719 719 719 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 101 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 408 408 13 13 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 89 10 10 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 319 319 3 3 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 381 381 15 15 396 396
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 237 237 15 15 252 252
รวมทั้งหมด 2,184 2,184 38 38 2,222 2,222