ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,184 2,184 38 38 2,222 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 503 503 503 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 222 222 222 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 847 847 847 847
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 101 101 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 408 408 13 13 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 89 10 10 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 319 319 3 3 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 426 426 25 25 451 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 237 237 15 15 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 10 10 55 55
รวมทั้งหมด 2,184 2,184 38 38 2,222 2,222