ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 292 382 90 292 382
บริหารธุรกิจ 90 247 337 90 247 337
ปวส.การจัดการ 48 48 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 39 39 39
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 90 90 90
บธ.บ.การจัดการ 160 160 160 160
ศิลปศาสตร์ 45 45 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 90 292 382 90 292 382