ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 401 2,520 2,921 187 1,342 1,529 36 249 285 624 4,111 4,735
บริหารธุรกิจ 401 1,433 1,834 187 824 1,011 36 174 210 624 2,431 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 240 240 240 240
บธ.บ.การจัดการ 483 483 301 301 33 33 817 817
บธ.บ.การตลาด 400 400 342 342 117 117 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 265 265 181 181 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 401 401 187 187 36 36 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 666 666 336 336 37 37 1,039 1,039
ปวส.การบัญชี 51 51 51 51
บช.บ.การบัญชี 615 615 336 336 37 37 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 406 406 182 182 38 38 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 286 286 124 124 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 120 120 58 58 38 38 216 216
รวมทั้งหมด 401 2,520 2,921 187 1,342 1,529 36 249 285 624 4,111 4,735