ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,976 2,976 1,041 1,041 117 117 4,134 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 683 683 236 236 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 312 176 176 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 9 9 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,060 1,060 462 462 103 103 1,625 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 78 78 37 37 64 64 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 262 262 155 155 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 251 251 144 144 34 34 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 168 168 62 62 230 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 207 207 207 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 519 519 111 111 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 245 111 111 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 714 714 232 232 14 14 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 201 201 63 63 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 316 316 51 51 367 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 2,976 2,976 1,041 1,041 117 117 4,134 4,134