ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 370 79 449 370 79 449
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 302 79 381 302 79 381
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 78 78 78 78
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 79 79 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 224 224 224 224
สหวิทยาการ 68 68 68 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 370 79 449 370 79 449