ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 163 1,158 1,321 21 21 23 23 163 1,202 1,365
บริหารธุรกิจ 163 610 773 13 13 8 8 163 631 794
ปวส.การจัดการ 89 89 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 33 33 33
ปวส.การตลาด 48 48 48 48
บธ.บ.การจัดการ 287 287 13 13 8 8 308 308
บธ.บ.การตลาด 153 153 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 163 163 163 163
บัญชี 380 380 8 8 15 15 403 403
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 332 332 8 8 15 15 355 355
ศิลปศาสตร์ 168 168 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 106 106 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 163 1,158 1,321 21 21 23 23 163 1,202 1,365