ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 555 555 2 2 1 1 558 558
พืชศาสตร์ 193 193 1 1 194 194
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 42 42 42 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 134 134 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 255 255 255 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 23 23
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 160 160 160 160
วท.บ.ประมง 59 59 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 107 107 2 2 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 93 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 555 555 2 2 1 1 558 558