ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 1,053 1,263 14 26 40 10 7 17 234 1,086 1,320
บริหารธุรกิจ 210 412 622 14 26 40 10 7 17 234 445 679
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 189 189 26 26 7 7 222 222
บธ.บ.การตลาด 130 130 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 210 210 14 14 10 10 234 234
บัญชี 418 418 418 418
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 383 383 383 383
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 210 1,053 1,263 14 26 40 10 7 17 234 1,086 1,320