ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 163 1,241 1,404 30 30 23 23 163 1,294 1,457
บริหารธุรกิจ 163 639 802 13 13 8 8 163 660 823
ปวส.การจัดการ 89 89 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 33 33 33
ปวส.การตลาด 48 48 48 48
บธ.บ.การจัดการ 316 316 13 13 8 8 337 337
บธ.บ.การตลาด 153 153 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 163 163 163 163
บัญชี 426 426 17 17 15 15 458 458
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 378 378 17 17 15 15 410 410
ศิลปศาสตร์ 176 176 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 114 114 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 163 1,241 1,404 30 30 23 23 163 1,294 1,457