ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 573 573 2 2 1 1 576 576
พืชศาสตร์ 203 203 1 1 204 204
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 136 136 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 50 50 50 50
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 263 263 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 23 23
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.ประมง 60 60 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 167 167 167 167
อุตสาหกรรมเกษตร 107 107 2 2 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 93 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 573 573 2 2 1 1 576 576