ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 400 2,570 2,970 194 1,365 1,559 35 239 274 629 4,174 4,803
บริหารธุรกิจ 400 1,449 1,849 194 840 1,034 35 168 203 629 2,457 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 485 485 307 307 31 31 823 823
บธ.บ.การตลาด 401 401 342 342 114 114 857 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 282 282 191 191 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 400 400 194 194 35 35 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 707 707 344 344 37 37 1,088 1,088
ปวส.การบัญชี 54 54 54 54
บช.บ.การบัญชี 653 653 344 344 37 37 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 399 399 181 181 34 34 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 280 280 124 124 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 119 119 57 57 34 34 210 210
รวมทั้งหมด 400 2,570 2,970 194 1,365 1,559 35 239 274 629 4,174 4,803