ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,054 3,054 1,070 1,070 114 114 4,238 4,238
วิศวกรรมเครื่องกล 718 718 240 240 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 336 336 169 169 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,072 1,072 469 469 100 100 1,641 1,641
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 78 78 37 37 64 64 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 264 264 155 155 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 250 250 152 152 31 31 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 170 170 61 61 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 216 216 216 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 524 524 118 118 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 118 118 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 740 740 243 243 14 14 997 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 216 216 75 75 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 324 324 50 50 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 3,054 3,054 1,070 1,070 114 114 4,238 4,238