ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 288 288 68 68 356 356
วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 18 18 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 55 55 18 18 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 33 33 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 47 47 33 33 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 94 17 17 111 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 17 17 93 93
รวมทั้งหมด 288 288 68 68 356 356