ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 668 776 108 668 776
บริหารธุรกิจ 108 303 411 108 303 411
บธ.บ.การจัดการ 164 164 164 164
บธ.บ.การตลาด 139 139 139 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 108 108
บัญชี 268 268 268 268
บช.บ.การบัญชี 268 268 268 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 108 668 776 108 668 776