ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 208 1,039 1,247 14 25 39 9 7 16 231 1,071 1,302
บริหารธุรกิจ 208 404 612 14 25 39 9 7 16 231 436 667
ปวส.การจัดการ 35 35 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 184 184 25 25 7 7 216 216
บธ.บ.การตลาด 128 128 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 208 208 14 14 9 9 231 231
บัญชี 413 413 413 413
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 379 379 379 379
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 208 1,039 1,247 14 25 39 9 7 16 231 1,071 1,302