ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,211 2,211 45 45 2,256 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 501 501 501 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 850 850 850 850
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 396 396 19 19 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 89 16 16 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 307 307 3 3 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 464 464 26 26 490 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 9 9 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 268 268 17 17 285 285
รวมทั้งหมด 2,211 2,211 45 45 2,256 2,256